Ga terug

Burgers' Zoo Camp

Ga direct naar

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden camping Burgers’ Zoo
Inhoud
1. Definities 
2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
3. Totstandkoming overeenkomst en reserveren 
4. Annuleren of wijzigen van de overeenkomst 
5. Financiële bepalingen 
6. Verplichtingen recreant en mederecreant(en) 
7. (gebruik) Accommodatie 
8. Faciliteiten (in of buiten het park) 
9. Reisinformatie 
10. Klachten 
11. Reissom en kosten 
12. Aansprakelijkheid 
13. Privacy 6
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
15. Overige bepalingen 

1. Definities

Aankomst: de begindatum van de periode waarvoor de Overeenkomst tussen Recreant en Ondernemer is aangegaan.

Accommodatie: alle vakantieverblijven t.b.v. recreatieve doeleinden (zoals bijv. een tent, (sta)caravan, bungalow, appartement, kampeerplaats e.d.).

Accommodatieverstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder van de in verhuur uit te geven Accommodatie.

Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die gesloten worden tussen Recreant en Ondernemer voor de huur van een Accommodatie bij de

Accommodatieverstrekker. Hiernaast geldt het Parkreglement welke de Accommodatieverstrekker hanteert.

Faciliteiten: alle voorzieningen op de camping waarvan op basis van de Overeenkomst gebruik kan worden gemaakt.

Gasten: alle personen die vallen onder het begrip Recreant en Mederecreant en gebruik maken van de Accommodatie en/of Voorzieningen van de Parken, evenals bezoekers van het Park.

Mederecreant: de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap.

Ondernemer: de partij waarmee de Recreant een Overeenkomst aangaat. Deze is aangegeven onderaan het kostenoverzicht.

Overeenkomst: de Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden.

Park: het park waarin een Accommodatie zich bevindt.

Parkreglement: het reglement dat de Accommodatieverstrekker hanteert voor het Park.

Recreant: de (rechts)persoon die de boeking maakt en de Overeenkomst aangaat.

Reissom: de huurprijs voor de Accommodatie inclusief eventuele kortingen en exclusief eventuele bijkomende kosten.

Schriftelijk: per brief of email.

Website: de website(s) van de Ondernemer die gebruikt is voor het maken van de Overeenkomst

Daar waar een definitie in het enkelvoud is geformuleerd, geldt deze ook voor het meervoud en andersom.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Ondernemer en Recreant betreffende huur van Accommodaties. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Overeenkomst.

3. Totstandkoming overeenkomst en reserveren

Een Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie komt tot stand middels aanbod en aanvaarding. Die Overeenkomst komt tot stand middels reservering via de Website.

Een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een Recreant die 21 jaar of ouder is.

Indien de Mederecreanten van de Recreant jonger dan 21 jaar zijn, dient de Recreant gedurende het volledige verblijf van die Mederecreanten die Mederecreanten te vergezellen.

Er kan online een Accommodatie worden gereserveerd. Deze manier van reserveren zijn voor beide partijen bindend.

Er komt een Overeenkomst tot stand indien:

 1. de Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden;
 2. de Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button “reserveer nu”, en;
 3. de Ondernemer de reservering aan de Recreant Schriftelijk heeft bevestigd.

De ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de Website wordt bevestigd met een e-mail aan de Recreant. Deze bevestiging betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant.

Indien de Recreant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen, is er mogelijk iets mis gegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met de Ondernemer. Er kan dan nog geen beroep op de reservering worden gedaan.

Kostenoverzicht

Na controle en verwerking van de reservering, ontvangt de Recreant van de Ondernemer een kostenoverzicht per e-mail. Als dit kostenoverzicht niet binnen 5 dagen na reserveren wordt ontvangen, dient de Recreant contact op te nemen met de Ondernemer, eerder kan door de Recreant geen aanspraak op de reservering worden gedaan. Eventuele onjuistheden in het kostenoverzicht dienen binnen 24 uur aan de Ondernemer te worden doorgegeven.

Herroepingsrecht

Gemaakte reserveringen zijn onherroepelijk bindend voor de Recreant. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommodatie.

Recreant

 • De Recreant moet minimaal 21 jaar oud zijn op het moment van boeken.
 • De Recreant is aansprakelijk voor alle Mederecreanten die worden aangemeld en die hem/haar vergezellen.
 • Alle correspondentie wordt gevoerd via de gegevens welke de Recreant heeft aangeleverd.

4. Annuleren of wijzigen van de overeenkomst

Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de Recreant of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan Glamp Outdoor Camps doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn kosten verbonden.


Na annulering ontvangt de Recreant van de Ondernemer een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven. Naast de verschuldigde reserverings- en eventuele voorkeurskosten is de (Mede)Recreant de volgende bedragen aan de Ondernemer verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 92ste dag (exclusief) voor Aankomst: 15% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 92ste dag (inclusief) tot de 62ste dag (exclusief) voor Aankomst: 50% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 62ste dag (inclusief) tot 31ste dag (exclusief) voor Aankomst: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 31ste dag (inclusief) tot 1dag (inclusief) voor Aankomst: 90% van de reissom;
 • Bij annulering op de dag van Aankomst of later: 100% van de reissom.

Annulering door de ondernemer
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de Ondernemer gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

 1. Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur.
 2. Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is.

De ondernemer stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of Schriftelijk op de hoogte. Hij zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de Recreant gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat de Ondernemer over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Reissom zonder dat de Ondernemer aan de Recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.

Wijzigen

Wanneer een Recreant een Overeenkomst wil wijzigen is dat mogelijk tot 28 dagen voor Aankomst. De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn. Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend.

Indeplaatsstelling

Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de Recreant dit Schriftelijk aangeven bij de Ondernemer.
Voor deze wijzigingen worden wijzigingskosten berekend. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.

5. Financiële bepalingen

Betaling

Na ontvangst van het kostenoverzicht moeten de kosten binnen 24 uur zijn voldaan. Dit kan middels overboeking of direct via iDeal.
Het totaalbedrag van het kostenoverzicht moet altijd volledig voldaan zijn voor Aankomst.

Niet betalen binnen de betalingstermijn

Wanneer de Ondernemer niet tijdig de betalingen heeft ontvangen, is hij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden (te annuleren) en de Recreant aansprakelijk te stellen voor de annuleringskosten. De annuleringskosten worden verrekend met de reeds betaalde bedragen.

6. Verplichtingen recreant en mederecreant(en)

De Recreant en Mederecreant en hun eventuele Gasten zullen de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en het Parkreglement van de Ondernemer nakomen. Het Parkreglement van Koninklijke Burgers’ Zoo vindt u op: https://www.burgerszoo.nl/plan-uw-bezoek/parkreglement. De algemene voorwaarden van Koninklijke Burgers’ Zoo vindt u op: https://ts.ticketcounter.nl/burgerszoo/static/html/voorwaarden.html.

Niet nakomen van deze verplichtingen zal worden gezien als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst wat leidt tot schadeplichtigheid van de Recreant ten aanzien van de Ondernemer. Bovendien geeft dit de Ondernemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

7. (gebruik) Accommodatie

Staat van de Accommodatie en aard van gebruik

 • De Accommodatie wordt in goede staat aan de (Mede)Recreant ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)Recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de receptie van het Park.
 • Recreant is verplicht de Accommodatie en de daartoe behorende inventaris, zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan de Accommodatie is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan de receptie van het Park te worden gemeld en dient direct te worden betaald.
 • Als de Accommodatie niet schoon of beschadigd wordt achtergelaten, is de Ondernemer gerechtigd zijn schade in rekening te brengen en eventueel te verrekenen met nog openstaande (waarborg)posten.
 • De Accommodatie mag uitsluitend door de huurder worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik door de huurder van de Accommodatie gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die Accommodatie(s) werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband. Permanente bewoning is niet toegestaan.

Maximaal toegestane personen

Met gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan het voor de Accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) dan vermeld op de Website is niet toegestaan. De Ondernemer kan in dit geval de (Mede)Recreant het gebruik van de Accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie.
Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen en/of te laten overnachten.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

8. Faciliteiten (in of buiten het park)

In de beschrijving van de Accommodatie op de Website, wordt informatie verstrekt over de Faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de openingstijden en de eventuele kosten.

Indien er geen kosten vermeld worden voor het gebruik van Faciliteiten, betekent dit niet dat het gebruik van deze Faciliteiten gratis is.

9. Reisinformatie

De tijden van aankomst en vertrek kunt u terugvinden in de verkregen aanreisinformatie. Deze ontvangt de Recreant uiterlijk 3 dagen voor vertrek. U kunt deze informatie ook terugvinden op de Website.

In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek blijven de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd.

10. Klachten

Indien een Gast tijdens het verblijf op het Park een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij de receptie van het Park teneinde de Ondernemer in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan tot twee weken na thuiskomst de klacht Schriftelijk ingediend worden via camping@burgerszoo.nl. Daarbij dient opgave te worden gedaan van de klacht, het eventuele boekingsnummer, de contactgegevens van de Gast en alle andere informatie die voor de Ondernemer bij de afhandeling van de klacht nuttig kan zijn.

11. Reissom en kosten

 • Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.
 • Abonnementhouders van Koninklijke Burgers’ Zoo ontvangen geen korting op de reissom van hun verblijf op de camping.
 • Ondernemer behoudt zich het recht voor om de Reissom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.
 • Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte Reserveringen.

12. Aansprakelijkheid

 • Koninklijke Burgers’ Zoo en Glamp Outdoor Camps zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal , beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)Recreant door welke oorzaak dan ook.
 • Het gebruik van de Accommodatie en van alle Faciliteiten en diensten op het Park is voor eigen risico van de (Mede)Recreant. Mede volgens de regels beschreven in het park reglement van Koninklijke Burgers’ Zoo: www.burgerszoo.nl/parkreglement
 • Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, dieren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van het Park en/of de Accommodatie.
 • De (Mede)Recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant.

Aansprakelijkheid Recreant

 • Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen de Accommodatieverstrekker en de Recreant.

13. Privacy

Op uw bezoek is het privacy-statement van Burgers’ Zoo van toepassing. Deze is hier in te zien: https://www.burgerszoo.nl/over-burgers-zoo/privacy-statement.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
 • Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Apeldoorn. Indien de Recreant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de Recreant een termijn gegund van tenminste één maand nadat de Ondernemer zich Schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, om Schriftelijk voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

15. Overige bepalingen

De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan de Ondernemer te melden.
Bij het inchecken dient de Recreant zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Corona maatregelen

De (Mede)Recreant dient alle voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht te nemen en instructies van het personeel op te volgen.

Bij het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden gaat de Recreant tevens akkoord met de corona richtlijnen van Koninklijke Burgers’ Zoo. Hiermee bevestigt de (Mede)Recreant dat het gezelschap dat zowel Burgers’ Zoo Camp als Koninklijke Burgers’ Zoo bezoekt, de 24 uur voorafgaande aan het bezoek geen gezondheidsproblemen en/of ziekteverschijnselen heeft gehad.