Stichting Lucie Burgers

Eigen stichting Lucie Burgers

Stichting Lucie Burgers is in 1980 opgericht en genoemd naar Lucie Burgers. Zij was de dochter van de oprichter en één van de vroegere directieleden van Burgers' Zoo in Arnhem. Lucie Burgers had een enorme dierenkennis en was een zeer daadkrachtige vrouw.

Stichting Lucie Burgers is opgericht ten bate van vergelijkend gedragsonderzoek bij dieren en deze stichting beoogt kennis over gedrag en ecologie te bevorderen.

De stichting probeert hierbij met name inzichten te verwerven, die het voortbestaan van diersoorten kunnen helpen. Inzicht in de ecologische en gedragsmatige aanpassingen van een diersoort is de basis voor effectieve beheer- en beschermingsmaatregelen.

Het is te verwachten dat het voortbestaan van veel diersoorten slechts te verzekeren is onder omstandigheden die door menselijk toedoen in meer of mindere mate gereguleerd worden. Deze omstandigheden variëren van beschermde natuurgebieden tot dierentuinen. Binnen de gegeven omstandigheden moet er voor individuele dieren gestreefd worden naar een volgens biologische maatstaven aanvaardbaar welzijn en realistische kansen op voortbestaan van de soort.

De stichting ondersteunt daarom vooral onderzoek naar de leefomstandigheden en het gedrag van soorten in het wild. Voorbeelden van activiteiten vindt u in het jaarverslag 2015

 

Doelstelling Lucie Burgers

De Lucie Burgers Stichting stelt zich ten doel financiële ondersteuning te verlenen aan onderzoeksprojecten of onderdelen daarvan, waarvoor langs de gebruikelijke kanalen niet gemakkelijk ondersteuning kan worden verworven, bv. aanvullende steun of onderzoek ter voorbereiding van een reguliere aanvraag (pilot projects). Aangezien het niet de doelstelling van de stichting is aanvullende studiefinanciering te verlenen, maar het wetenschappelijke belang van het project centraal staat, genieten studiestages over het algemeen een lage prioriteit.

Bestuurssamenstelling / namen bestuursleden:

  • Drs. H.J. Kaiser (voorzitter)

  • Prof. Dr. J.A.R.A.M. van Hooff (secretaris)

  • Mr. M. Schellingerhout (penningmeester)

  • Prof. Dr. Marc Naguib (bestuurslid)

  • Drs. A.P.J.M. van Hooff (bestuurslid)

ANBI

De Lucie Burgers Stichting is door de fiscus aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften van de Lucie Burgers Stichting aan derden vrij zijn van schenkingsbelasting. Schenkingen en erfenissen die de stichting eventueel ontvangt, zijn ook vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Lucie Burgers Stichting is lid van de overkoepelende Stichting Globe Guards.

content afbeelding lucie burgers

Financiële verantwoording

Het vermogen van de stichting bestaat uit gelden die op een bankrekening zijn gestald. Het vermogen wordt besteed aan:

  • de ondersteuning van projecten
  • vergoeding voor secretariaatskosten
  • publicaties over de Lucie Burgers Stichting en haar doelstellingen

Jaarlijks wordt door een accountant de jaarrekening opgesteld en goedgekeurd.

Financieel verslag 2015 >>

Financieel verslag 2014 >>

Financieel verslag 2013 >>

Meer info over Lucie Burgers >>

 

We gebruiken cookies voor een optimale beleving van deze site.

Akkoord Privacy Statement